De Vereniging

De Oprichting

In de tijd dat Freddie, de oprichter van CRS, nog leefde (hij overleed in 1978) maakte hij regelmatig reizen over de wereld, en dat was in veel landen, en ook in Nederland, aanleiding voor het organiseren van een bijeenkomst van de oud-campers (alumni). Die bezoeken van Freddie aan Amsterdam waren echter niet erg regelmatig, en ook niet zo voorspelbaar. De Nederlandse alumni vonden het plezierig om elkaar wat regelmatiger te spreken, en daaruit is in de loop van de tijd de gewoonte gegroeid om een of twee maal per jaar een reünie, oftewel een bijeenkomst van oud-deelnemers, te houden.

De informele verenigingsvorm heeft jarenlang prima gefunctioneerd. In de loop van de jaren ’90 groeide de wens om wat meer te gaan doen aan fondsenwerving, en daarvoor was rechtspersoonlijkheid wel gewenst. Ook voor de selectieprocedure was versterking tot een formele vereniging wel gewenst. De oprichting van de Vereniging Vrienden van CRS Nederland is op 10 september 2002 een feit.

Het Doel

De vereniging heeft ten doel te bevorderen dat jonge mensen hun kwaliteiten tot sociaal leiderschap ontwikkelen, hun creatieve en intellectuele talenten inzetten voor een vreedzame internationale samenleving, hun belangstelling voor het opgroeien van mensen in andere culturen en levensbeschouwingen vergroten, en op basis daarvan een praktische levensvisie ontwikkelen.

Zij tracht dit doel, krachtens haar statuten, onder meer te bereiken door:

  • medewerking te verlenen aan de activiteiten die worden gefinancierd en georganiseerd door de Louis August Jonas Foundation, een stichting naar het recht van de staat New York , Verenigde Staten van Amerika, en de George E. Jonas Foundation, een stichting naar het recht van Denemarken, hierna te noemen: de “Foundations”;
  • het in samenwerking met de Foundations organiseren van de selectie van Nederlandse deelnemers voor de zomerkampen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten die onder de naam ‘Camp Rising Sun’ door de Foundations worden georganiseerd;
  • het financieel ondersteunen dan wel mogelijk maken van de reis van Nederlandse deelnemers naar zomerkampen of daarmee gelijk te stellen bijeenkomsten die door de Foundations worden georganiseerd;
  • het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de in Nederland verblijvende personen die als deelnemer of staflid in een of meer van deze zomerkampen hebben verbleven of aan daarmee gelijkgestelde bijeenkomsten hebben deelgenomen;
  • het onderhouden van contacten met de genoemde Foundations;
  • het initiëren en onderhouden van contacten met organisaties in andere landen met vergelijkbare doelstellingen en activiteiten;
  • het verwerven van financiële middelen om de genoemde activiteiten uit te voeren; en
  • andere wettige middelen die aan het bereiken van de doelstellingen kunnen bijdragen.

Zowel de Vereniging Vrienden van Camp Rising Sun Nederland als de Louis August Jonas Foundation en de George E. Jonas Foundation zijn charitatieve organisaties vrij van religieuze of politieke affiliaties.